Hopp til hovedinnhold

Rockheim og Ringve er ett museum

Ringve Musikkmuseum og Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk er et museum med en felles organisasjon fra 1. januar 2021. Museet består av to attraktive besøkssteder med hver sin tydelige faglige identitet som Ringve og Rockheim

  • Foto: Ringve - Erik Børseth, Rockheim - Geir Mogen

​Målbilde Rockheim + Ringve 

Museet vil inntil videre bruke sine navn i sin kommunikasjon, men bruke – Norges musikkmuseum som appendiks i offisielle sammenhenger.

Museet skal ha et overordnet museumsfaglig ansvar for norsk musikkhistorie og musikkinstrumenter. Med sin ledende faglige kompetanse og sine bredt sammensatte samlinger vil museet være et nasjonalt museum med internasjonal relevans.

Samfunnsoppdrag

Museet skal ha et nasjonalt ansvar for samling, forvaltning og formidling av Norges materielle, immaterielle og digitale musikkulturarv. Museet skal drive det nasjonale museumsnettverket for musikk og musikkinstrumenter og samarbeide med Nasjonalbiblioteket. Museet skal samspille med et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum. Museet skal være en musikk- og museumsfaglig ressurs for storsamfunnet. Museet skal ta en aktiv rolle og være en stemme i storsamfunnet på vegne av musikken og musikkarven.

Samfunnsrolle

Musikk har alltid vært viktig som kommunikasjonsform og kulturbærer. Musikkens kraft virker inn på vesentlige menneskelige livsområder som helse, meningsdannelse og identitet.

Museet skal være et møtested hvor musikk og mennesker står i sentrum. Den klingende musikken er sentral i vår formidling. Vi skal skape og dele kunnskap med relevans for allmennheten, musikkmiljøer, musikalske utøvere og fagpersoner. Museet skal bidra til demokratisk deltakelse og invitere til dialog med ulike samfunnsgrupper, med et særlig fokus på barn og unge. Vi skal jobbe for universell utforming i alle våre tilbud.

Museets samlinger og formidling skal reflektere et historisk og samtidig mangfold. Museet skal bidra til kulturelt mangfold gjennom å være åpen for alle musikksjangre og stiler.

Faglig virksomhet

Et samorganisert museum skal bidra til en faglig styrking av kjernevirksomhetene forvaltning, forskning og formidling. Museet skal holde høyt nivå innen alle fagområder, og inngår i et internasjonalt faglig felleskap. Sammenslåingen skal gi mer robust sammensatte og dynamiske faglige fellesskap innen samlingsforvaltning, formidling og kunnskapsutvikling. Museet vurderer ulike faglige kompetanser som like viktige, og har kompetanseheving som en sentral del av sin virksomhet. Det sammenslåtte museet har gode forutsetninger for å drive med forskning og skal utvikle et miljø for bred og tverrfaglig kunnskapsutvikling. En styrking av museets kompetanse innen alle fagområdene vil medvirke til større gjennomslagskraft på formidlingsfeltet, økt tilgjengelighet for publikum både fysisk og digitalt, og et forbedret tilbud til ulike målgrupper.

Arnfinn Stendahl Rokne
Museumsdirektør, Rockheim og Ringve Musikkmuseum
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1