Rockheim Hall of Fame

Rockheim Hall of Fame skal hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i Hall of Fame.

Innlemmede

Øvrige nominerte

Nominasjonsprosessen

Nominasjonskomiteen møtes årlig for å nominere kandidater til innlemmelse i Hall of Fame. Det ligger ingen overordnede føringer på komitemedlemmene, utover at de skal finne fram til kandidater som de mener tilfredsstiller kravene i statuttene. Komiteen blir enig om kandidatene gjennom konsensus. Komiteen skal nominere tre ganger så mange artister som antallet som skal innlemmes det gjeldende året; det er også komiteen som avgjør hvor mange som skal innlemmes hvert år.

Juryen

Til juryen for Rockheim Hall of Fame inviteres norske artister og låtskrivere, folk fra norsk plate- og musikkbransje, og musikkjournalister. Flertallet av de inviterte til juryen er artister, og journalistene utgjør rundt ti prosent. Artist- og bransjeforeningene FONO, GramArt, Norsk Artistforbund, IFPI og NOPA bistår med å invitere jurymedlemmene.

Statutter

§1. Institusjonen Medlemskap i Rockheim Hall of Fame (heretter RHoF) er en utmerkelse knyttet til Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk. Nye medlemmer i RHoF innlemmes én gang hvert år. RHoF er etablert av styret i Museene i Sør-Trøndelag AS (heretter MiST).

§2. RHoF har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i RHoF.

§3. Nominasjonskriterier Artister/grupper/personer kan bli nominert til RHoF tidligst 25 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist/gruppe, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

§4. Nominasjonskomiteen skal bestå av sju personer, bredt sammensatt fra musikkbransjen. Komiteens medlemmer oppnevnes for inntil 4 år. Medlemmer som representerer organisasjoner eller institusjoner (f.eks. IFPI, FONO og Rockheim) kan sitte utover 4 år, hvis de de representerer ønsker det. Ved stemmelikhet har leder i komiteen dobbeltstemme. Komiteen og leder oppnevnes av styret i MiST. Rockheim har sekretariatfunksjonen. Komiteen har som oppgave å nominere kandidater i tråd med RHoFs statutter én gang pr. år. Komiteen avgjør i forbindelse med nominasjonen hvor mange som skal innlemmes i RHoF det gjeldende året. Komiteen nominerer tre ganger så mange som skal innlemmes. Det foreligger et reglement for nominasjonsprosedyren i komiteen.

§5. Juryen Sammensetning Den eller de som skal bli medlemmer av RHoF bestemmes av en jury som består av omlag 100 personer med bakgrunn fra eller med spesiell kompetanse innenfor pop og rock. Styret i MiST utpeker juryen etter forslag fra Rockheim. Alle som er innlemmet i RHoF blir livstidsmedlemmer i juryen. Antallet jurymedlemmer utenom de innlemmede skal holdes stabilt rundt 100. Oppgaver Juryen har som oppgave å velge ut den/de som skal bli medlemmer av RHoF. Juryen kan kun velge blant dem som er nominert av nominasjonskomiteen. Hvert jurymedlem skal gi sin stemme til det samme antall nominerte som det skal innlemmes medlemmer i RHoF. De nominerte som får høyeste antall stemmer innlemmes i RHoF. Det kan ikke innlemmes flere en fem nye medlemmer pr. år – av dem kan maksimum to innlemmes posthumt.

§6. Hedersbevis Alle medlemskap i RHoF blir synliggjort i museet, og gjennom installasjon utenfor Rockheim. Alle medlemmer av RHoF får et personlig hedersbevis.

§7. Endring av statuttene Statuttene for RHoF kan endres gjennom vedtak i styret i Museene i Sør-Trøndelag. Nominasjonskomiteen kan fremme forslag til endring av statuttene, og til endringer i reglementet for nominasjonsprosedyren. Slike forslag kan kun stilles i forbindelse med nominasjonsmøtet, og eventuelle endringer i statutter og reglement vil gjelder for neste års nominasjon og innlemmelse.

Nominasjonskomitéen

Jan Eggum
Tove Bøygard
Sondre Lerche
Sissel Guttormsen
Arvid Skancke-Knutsen
Claudia Scott
Sæmund Fiskvik

Rockheims ærespris

Rockheims ærespris har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og/eller utbredelse, hatt ekstraordinære karrierer eller på annen måte satt dype spor etter seg i populærmusikkens historie – uten å ha stått fremst på en scene, som musiker. Dette kan være gjennom roller som produsent, manager, tekniker, arrangør, formidler, kritiker, tekstforfatter, designer, fotograf, støttespiller eller annet.

En komité bestående av ansatte på Rockheim vil utpeke hvem som får Rockheims ærespris. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige Rockheim Hall of Fame-seremonien, men må ikke nødvendigvis deles ut hvert år.  Prisen deles ut til en person, men hvis antatt kandidat ikke lenger er i live, vil det vurderes å dele ut prisen til to personer.

Hovedsamarbeidspartnere

 • Clarion Hotel & Congress - logo
  1/3
 • Fagtrykk - logo
  2/3
 • Riis bilglass - logo
  3/3

Bransjepartnere

 • IFPI - logo
  1/4
 • FONO - logo
  2/4
 • Gramart - logo
  3/4
 • Norsk Artistforbund - logo
  4/4