Rockheim Hall of Fame

Rockheim Hall of Fame skal hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i Hall of Fame.

Øvrige nominerte

Nominasjonsprosessen

Nominasjonskomiteen møtes årlig for å nominere kandidater til innlemmelse i Hall of Fame. Det ligger ingen overordnede føringer på komitemedlemmene, utover at de skal finne fram til kandidater som de mener tilfredsstiller kravene i statuttene. Komiteen blir enig om kandidatene gjennom konsensus. Komiteen skal nominere tre ganger så mange artister som antallet som skal innlemmes det gjeldende året; det er også komiteen som avgjør hvor mange som skal innlemmes hvert år.

Juryen

Til juryen for Rockheim Hall of Fame inviteres norske artister og låtskrivere, folk fra norsk plate- og musikkbransje, og musikkjournalister. Flertallet av de inviterte til juryen er artister, og journalistene utgjør rundt ti prosent. Artist- og bransjeforeningene FONO, GramArt, Norsk Artistforbund, IFPI og NOPA bistår med å invitere jurymedlemmene.

Statutter

§1. Institusjonen Rockheim Hall of Fame (heretter kalt RHoF) er etablert av styret i Museene i Sør-Trøndelag AS (heretter kalt MiST), og er knyttet til Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk. 
Nye medlemmer i RHoF innlemmes basert på nominering og endelig juryering. Rockheim avgjør om nye medlemmer skal innlemmes årlig, annethvert eller tredjehvert år.

§2. RHoF har til formål å hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i RHoF.

§3. Nominasjonskriterier. Artister/grupper/personer kan bli nominert til RHoF tidligst 25 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist/gruppe, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie. Kandidater kan nomineres posthumt.

§4. Nominasjonskomiteen. Komitémedlemmer og leder oppnevnes av styret i MiST. Komitéen skal være bredt sammensatt fra musikkbransjen og bestå av sju personer. Ett av medlemmene skal representere Rockheim. Bransjeforeninger som IFPI, FONO, NOPA og NORA, m.fl. har forslagsrett til kandidater. Medlemmenes funksjonstid er inntil fire år, men enkeltmedlemmer kan unntaksvis gjenoppnevnes.
Ved stemmelikhet har komitélederen dobbeltstemme. Rockheim har sekretariatfunksjonen.
Komitéen skal det gjeldende året nominere kandidater i tråd med RHoFs statutter. Rockheim avgjør i forbindelse med nominasjonen hvor mange som skal innlemmes i RHoF det gjeldende året, og maksimalt antall er fem. Komitéen nominerer tre ganger så mange som skal innlemmes. Nominasjonsprosedyren er regulert i særskilt reglement.

§5. Juryens sammensetning. Innlemming av nye medlemmer av RHoF bestemmes av en jury oppnevnt av Rockheim.Juryen skal bestå av 100-150 personer med til sammen bred bakgrunn fra musikkbransjen. Alle som er innlemmet i RHoF blir livstidsmedlemmer i juryen.

Juryeringen. Juryen har som oppgave å kåre hvem som skal bli medlemmer av RHoF. Juryen kan kun velge blant de nominerte. Hvert jurymedlem skal gi sin skriftlige stemme til det samme antall nominerte som det skal innlemmes i RHoF. De nominerte som får høyest antall stemmer innlemmes i RHoF. Maksimalt to av disse kan være posthume kandidater.

I tilfeller der det råder usikkerhet om hvilke og hvor mange medlemmer i et band som skal innlemmes, beslutter Rockheim dette etter dialog med bandet og eventuelt andre med god kjennskap til artistene.

§6. Hedersbevis. Alle medlemskap i RHoF blir synliggjort i museet i utstillingen Rockheim Hall of Fame. Alle medlemmer av RHoF får et personlig hedersbevis.

§7. Endring av statuttene for RHoF skjer gjennom vedtak i styret i MiST. Nominasjonskomiteen kan fremme forslag til endring av statuttene, og til endringer i reglementet for nominasjonsprosedyren. Slike forslag kan kun stilles i forbindelse med nominasjonsmøtet, og eventuelle endringer i statutter og reglement vil først gjelde for neste års nominasjon og innlemmelse.

Nominasjonskomitéen

Jan Eggum
Tove Bøygard
Sondre Lerche
Arnfinn Stendahl Rokne
Arvid Skancke-Knutsen
Claudia Scott
Sæmund Fiskvik

Rockheims ærespris

Rockheims ærespris har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og/eller utbredelse, hatt ekstraordinære karrierer eller på annen måte satt dype spor etter seg i populærmusikkens historie – uten å ha stått fremst på en scene, som musiker. Dette kan være gjennom roller som produsent, manager, tekniker, arrangør, formidler, kritiker, tekstforfatter, designer, fotograf, støttespiller eller annet.

En komité bestående av ansatte på Rockheim vil utpeke hvem som får Rockheims ærespris. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige Rockheim Hall of Fame-seremonien, men må ikke nødvendigvis deles ut hvert år.  Prisen deles ut til en person, men hvis antatt kandidat ikke lenger er i live, vil det vurderes å dele ut prisen til to personer.

Hovedsamarbeidspartnere

 • Clarion Hotel & Congress - logo (Foto/Photo)
  1/3
 • Fagtrykk - logo (Foto/Photo)
  2/3
 • Riis bilglass - logo (Foto/Photo)
  3/3

Bransjepartnere

 • (Foto/Photo)
  1/8
 • (Foto/Photo)
  2/8
 • (Foto/Photo)
  3/8
 • IFPI - logo (Foto/Photo)
  4/8
 • FONO - logo (Foto/Photo)
  5/8
 • Gramart - logo (Foto/Photo)
  6/8
 • Norsk Artistforbund - logo (Foto/Photo)
  7/8
 • (Foto/Photo)
  8/8